ЩЕ РАЗ ПРО ТЕ, ЯК ОБРАТИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

30.03.2018 13:59

ЯК ВЖЕ НЕОДНОРАЗОВО ПОВІДОМЛЯЛОСЯ, У НОВОСЕЛИЦЬКОМУ РАЙОНІ В ПІЛОТНОМУ РЕЖИМІ РОЗПОЧАЛИ ПРИПИСНУ КАМПАНІЮ (ПІДПИСАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ) З СІМЕЙНИМИ ЛІКАРЯМИ.

Кожен житель нашого району може обрати собі сімейного лікаря неза­лежно від місця реєстра­ції чи проживання. Тепер медична допомога не прив’язана до місця про­писки чи фактичного про­живання пацієнта, можна обрати сімейного лікаря в будь-якому медичному закладі, а гроші за медич­ну допомогу заплатить за вас держава. Поки приписна кампанія три­ває у пілотному режимі, а фактична дата початку приписної кампанії була визначена на 1 квітня 2018 року.

Перший принцип, за яким потрібно обрати сі­мейного лікаря – власне бажання пацієнта обслу­говуватися саме в цього конкретного спеціаліста. Якщо той спеціаліст, у якого пацієнт обслугову­вався до цього часу, вла­штовує, то угоду можна укласти з ним. Якщо паці­єнт бажає змінити лікаря, при пошуку нового спеці­аліста варто врахувати рекомендації родичів, знайомих. Також інфор­мацію про лікарів первин­ної ланки можна отрима­ти безпосередньо в КУ “ЦПМСД Новоселицького району”.

Наступним кроком є укладання декларації з лікарем. Декларація під­писується безстроково. З іншого боку, якщо пацієн­ту не сподобалося обслу­говування у фахівця, він у будь-який час може ук­ласти угоду з іншим ліка­рем. Для укладання угоди знадобляться паспорт та ідентифікаційний код. Для підписання декла­рації неповнолітнім – сві­доцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) одного з його батьків або опікунів.

Лікар вносить дані па­цієнта в систему і роздру­ковує декларацію у двох примірниках (один з яких залишається у вас), – і з цього моменту ви може­те звертатись до лікаря у будь-який час. ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ ДЕКЛА­РАЦІЇ ЇЇ ПОТРІБНО РЕ­ТЕЛЬНО ПЕРЕВІРИТИ.

Декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попро­сить назвати код, який надійде вам СМС-пові­домленням. Якщо ж у вас немає мобільного телефону, лікар сфото­графує чи відсканує ваші документи, щоб долучити їх до декларації. Тільки після цього декларація з’явиться у системі. Для людей, які прикуті до ліж­ка і не мають можливості відвідати кабінет лікаря є своя процедура реєстра­ції через фото докумен­тів, які лікар долучить до декларації.

Примірник підписаної декларації, який залиша­ється у лікаря, буде збері­гатися п’ять років.

На випадок відпуст­ки, хвороби чи курсів під­вищення кваліфікації у вашого лікаря має бути заміна – інший лікар пер­винної ланки.

У разі зміни інфор­мації про пацієнта, яка вносилася до декларації, пацієнт зобов’язаний про­тягом 10 (десяти) робочих днів від дати настання таких змін, повідомити про це обраного сімей­ного лікаря. У разі непо­відомлення пацієнтом обраного лікаря про зміну інформації про пацієнта, пацієнт сам несе ризик настання негативних на­слідків у зв’язку з таким неповідомленням.

Міністерство охоро­ни здоров’я сьогодні го­ворить про те, що один лікар може заключити декларацію з двома тися­чами пацієнтів, після чого 2001-му пацієнту зможе відмовити у підписан­ні декларації. Винятком можуть бути села, де на­селення більше двох ти­сяч, а лікар в амбулаторії один.

Нині з початку при­писної кампанії у нашо­му районі 33 лікарів вже підписали більше однієї декларації, загальна кіль­кість декларацій більше 3000.

На жаль, не всі сі­мейні лікарі в рівних умовах змогли розпочати роботу над приписною кампанією. Через неста­чу комп’ютерної техніки, зокрема принтерів, кілька лікарів відстали від цього процесу. Та будемо спо­діватись, що найближчим часом знайдемо кошти на придбання техніки, та всі лікарі розпочнуть роботу.

Сьогодні сімейні ліка­рі заключають деклара­ції в таких амбулаторіях загальної практики та сімейної медицини: м.Но­воселиця, с.Маршинці, с.Зелений Гай, с.Строїн­ці, с.Слобода, с.Тарасів­ці, с.Ванчиківці, с.Бояни, с.Костичани, с.Черленів­ка, с.Остриця, с.Магала та с.Рідківці. Найближчим часом також заключити декларацію зможуть жи­телі сіл Котелеве, Чорнів­ка та Мамалигівської ОТГ.

Запрошуємо всіх жителів нашого району приєднатися до медичної реформи, та заключити декларацію з своїм сімей­ним лікарем.

Дмитро МИГАЛЧАН,

інженер- програміст КУ «ЦПМСД Новоселицького району»

Назад