ДЕ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ

02.02.2020 10:51

Врожайність сільськогосподарських культур визначається, перш за все, якіс­тю посівного матеріалу. Насіння, підго­товлене до посіву, повинно відповідати вимогам державного стандарту і мати належні посівні характеристики. У сучас­ному сільськогосподарському виробни­цтві високоякісне насіння і посадковий матеріал набувають особливої уваги, оскільки майбутній урожай здебільшого залежить від його якості.

Якщо у вас виникли сумніви стосовно придбаного насіння, якщо ви бажаєте пе­ревірити минулорічні залишки насіння, то ви це зможете зробити в нас, Державній установі «Чернівецька обласна фітосані­тарна лабораторія».

Насамперед, рекомендуємо пере­вірити ваш насіннєвий матеріал за його якісними показниками, оскільки для посі­ву використовують тільки якісне насіння.

Наша Лабораторія проводить оцінку посівних якостей насіннєвого і посадко­вого матеріалу (чистота, відхід, схожість, енергія проростання, вологість, маса 1000 насінин). Термін проведення дослі­джень складає від 5 до 21 дня, в залеж­ності від культури та виду аналізу.

Лабораторія є незалежною, неупе­редженою, технічно компетентною та надає послуги з визначення показників якості насіння, товарних якостей садив­ного матеріалу, зерна, продуктів його переробки для підприємств і організацій всіх форм власності і господарюван­ня та фізичних осіб.

Лабораторія має сучасне облад­нання, висококваліфікований компе­тентний персонал з значним досві­дом роботи.

Лабораторія акредитована на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006(2017) «За­гальні вимоги до компетентності ви­пробувальних та калібрувальних ла­бораторій» Національним агентством з акредитації України та отримала атестат про акредитацію № 2Н1184, яке діє до жовтня 2023 року. Результати випробу­вань визнаються на міжнародному рівні.

Для підтвердження своєї компетент­ності Лабораторія бере участь в націо­нальних раундах по визначенню посівних якостей насіння, зернових, зернобобових та інших культур.

Посівні якості насіння визначаються шляхом аналізування середнього зраз­ка насіння із конкретної партії в суворій відповідності до вимог ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських куль­тур. Методи визначання якості» та ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості».

За результатами аналізування ви­дається протокол випробування проби насіння.

Ми допоможемо вам визначити по­сівні якості насіння і убезпечити від втрат майбутній врожай, адже якість насіння – це запорука високих врожаїв!

Ріта МОРАР,

Чернівецька обласна фіто­санітарна лабораторія

 

Назад